شنبه - چهارشنبه، 8صبح الی 4 بعدازظهر
031-95015680-81 با ما در تماس باشید

معرفی خدمات آزمایشگاهی

1. ارزیابی آسیب DNA اسپرم جهت سایر مراکز درمان ناباروری و تحقیقاتی
2. ارزیابی لام های هیستولوژی مقطع بیضه رت صحرائی
3. بانک نمونه های cDNA و پروتئین اسپرم افراد نابارور خاص
4. ارزیابی پارامترهای اسپرمی گونه های مختلف با استفاده از CASA پیشرفته
5. ارائه مدل ناباروی واریکوسل در رت صحرائی
6. استفاده از میکروسکوپ فلورسنت
7. استفاده از سیستم CASA برای آنالیز اسپرم بصورت کامپیوتری