شنبه - چهارشنبه، 8صبح الی 4 بعدازظهر
031-95015680-81 با ما در تماس باشید

آزمایشگاه ژنتیک

این گروه در سال 1385 به منظور راه‌اندازی تکنیک‌های مولکولی در پژوهشگاه رویان، پایگاه اصفهان‌، شکل گرفت. هم‌زمان به عنوان یک گروه مجزا نیز تحقیق در زمینة مکانیسم‌های مولکولی، مخصوصاً در سلول‌های بنیادی را آغاز کرد.

فعالیت عمده گروه:

به همین منظور برای فهم عملکرد ارگانل‌های اصلی سلولی توجه گروه به فاکتورهای بیوژنز پراکسیزومی و درگیری مولکولی پراکسیزوم‌ها در مراحل مختلف نوروژنز که یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای تمایز است، معطوف شد. در همین راستا ابتدا ژن FNDC5 و سپس PPARgamma مد‌نظر قرار گرفته و تحقیقات متعددی در رابطه با اهمیت حضور و نقش این دو ژن در سلول‌های بنیادی و مسیرهای تمایز عصبی و قلبی تا‌کنون صورت گرفته که نتایج طرح‌های اتمام ‌یافته در مجلات معتبر چاپ شده است. برای مثال تحقیقات ما نشانگر افزایش بیان FNDC5 طی نوروژنز است که در صورت کاهش بیان آن باعث اختلال در این مسیر خواهد شد. البته این ژن اکنون به عنوان یک میوکین که بیانش در پاسخ به تمرین‌های بدنی افزایش یافته و منجر به تمایز چربی‌های سفید به قهوه ای می‌شود مطرح است. هر چند عملکرد این ژن در مغز نامعلوم است با این حال به عنوان یک عامل محافظت نورونی مطرح است. در ادامه همین مسیر تحقیق روی سایر ژن‌های پراکسیزومی نیز شروع شده است. برای مثال PPARgamma به‌عنوان یک فاکتور رونویسی که در تکثیر و بیوژنز پراکسیزوم‌ها درگیر است مورد توجه گروه قرار گرفت تا نقش آن در فرایندهای تمایز و محافظت نورونی مشخص شود. نتایج گروه نشان می‌دهد نه تنها این فاکتور در نوروژنز و کاردیوژنز درگیر است بلکه به تکثیر سلول‌های بنیادی نیز کمک می‌کند. اکنون بر پایه تحقیقات قبلی ما بر آنیم که سوالات علمی جدیدی درباره PPARgamma و FNDC5 مطرح كنيم و تحقیقات در این مسیر را ادامه دهیم

اهداف

دستاوردها و افتخارات

اعضای هیئت علمی و رزومه

معرفی دوره های آموزشی و کارگاه ها


معرفی خدمات آزمایشگاهی

ثبت اختراعات

کتاب های منتشر شده


گالری تصاویر

مقالات

rs1016860 of BCL2 3′UTR associates with hsa-miR-629-5p binding potential in breast cancer and gastric cancer in Isfahan population

Mahsa Sadat Hashemi Doulabia , Kamran Ghaedib,c,⁎ , Najmeh Ranjia , Zeinab Khazaei Koohpard,(2020)
Gene


New insights into the cellular activities of Fndc5/Irisin and its signaling pathways

Farzaneh Rabiee2 , Liana Lachinani3 , Sarvenaz Ghaedi1 , Mohammad Hossein Nasr‑Esfahani2*, Timothy L. Megraw4* and Kamran Ghaedi1,2*,(2020)
Cell & Bioscience


Mechanistic Pathways of Malignancy in Breast Cancer Stem Cells

Saghar Yousefnia 1, Farzad Seyed Forootan 2 3, Shiva Seyed Forootan 4, Mohammad Hossein NasrEsfahani 2, Ali Osmay Gure 5, Kamran Ghaedi 1 2,(2020)
Frontiers in Oncology


Full small molecule conversion of human fibroblasts toneuroectodermal cells via a cocktail of Dorsomorphin and Trichostatin A

Samaneh Sadat Hosseini Farahabadi a, b, *, Kamran Ghaedi a, b, **, Alireza Shoaraye-nejati Mohammad-Hossein Nasr-Esfahani b, ***,(2020)
Regenerative Therapy


Intracellular function of RNA-binding protein, Musashi I, in stem cells and cancer stem cells

Mahboobeh Forouzanfar 1, Liana Lachinani 2, Kianoush Dormiani 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4 5, Ali Osmay Gure 6, Kamran Ghaedi 7 8,(2020)
Stem Cell Research and Therapy


Role of non-coding RNAs as novel biomarkers for detection of colorectal cancer progression through interaction with the cell signaling pathways

Mohadeseh Esmaeilia,1, Maryam Keshania,1, Mehrdad Vakilianf,g,1, Maryam.Esmaeilid,Maryam Peymanib,d,⁎, Farzad Seyed Forootand,e,⁎⁎, Tieu Lan Chauh, Serkan Ismail Göktunah,i, Sayed Rasoul Zakerj, Mohammad Hossein Nasr Esfahanid,⁎⁎, Kamran Ghaedic,(2020)
GENE


Huntington’s Disease and Mitochondria

Mohammad Jodeiri Farshbaf 1, Kamran Ghaedi 2 3,(2017)
NEUROTOXICITY RESEARCH


Expression Profiling of Blood microRNAs 885, 361, and 17 in the Patients with the Parkinson's disease: Integrating Interaction Data to Uncover the Possible Triggering Age-Related Mechanisms

Molood Behbahanipour 1, Maryam Peymani 2 3, Mehri Salari 4, Motahare-Sadat Hashemi 5, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 6, Kamran Ghaedi 7 8,(2019)
Scientific Reports


Characterization of the stemness potency of mammospheres isolated from the breast cancer cell lines

Saghar Yousefnia 1, Kamran Ghaedi 1 2, Farzad Seyed Forootan 2 3, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 2,(2019)
TUMOR BIOLOGY


TP53 rs1625895 is Related to Breast Cancer Incidence and Early Death in Iranian Population

Leila Assad Samani 1 2, Seyed-Morteza Javadirad 3, Soha Parsafar 3, Hossein Tabatabaeian 3 4, Kamran Ghaedi 3 5, Mansoureh Azadeh,(2019)
Indian Journal of Clinical Biochemistry


Evaluation of the Expression Level and Hormone Receptor Association of miR-126 in Breast Cancer

Maedeh Rouigari 1, Moein Dehbashi 2, Hossein Tabatabaeian 2 3, Kamran Ghaedi 4 5, Parisa Mohammadynejad 1, Mansoureh Azadeh,(2019)
Indian Journal of Clinical Biochemistry


A H. pylori-independent miR-21 overexpression in gastric cancer patients

Author links open overlay panelElnazDehdashtianaHosseinTabatabaeianbcKamranGhaedideArdeshirTalebifBaharehAdamig,(2019)
Gene Reports


Piebaldism: An Iranian case report carrying minor allele at rs999020 and rs1008658 SNPs of KIT gene

SamanehTavassoli DinaniaKamranGhaedibcKyumarsSafinejadaMohammad HosseinNasr-Esfahanic,(2019)
Gene Reports


Could analysis of testis-specific genes, as biomarkers in seminal plasma, predict presence of focal spermatogenesis in non-obstructive azoospermia?

Motahare-Sadat Hashemi 1 2, Hossein Mozdarani 1, Kamran Ghaedi 2 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2019)
ANDROLOGIA


Suppressive role of Viola odorata extract on malignant characters of mammosphere‑derived breast cancer stem cells

S. Yousefnia1  · D. Naseri2  · F. Seyed Forootan2,3 · M. Tabatabaeian4  · F. Moattar5  · T. Ghafghazi5  · M. H. Nasr Esfahani2  · K. Ghaedi1,2,(2019)
Clinical and Translational Oncology


Modified level of miR-376a is associated with Parkinson's disease

Masoud Baghi 1 2, Mahsa Rostamian Delavar 1 2, Elaheh Yadegari 1, Maryam Peymani 2 3, David Pozo 4 5, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 2, Kamran Ghaedi 1 2,(2019)
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE


Signaling pathways involved in colorectal cancer progression

Zahra Koveitypour # 1, Farnoush Panahi # 1, Mehrdad Vakilian # 2 3, Maryam Peymani 4 5, Farzad Seyed Forootan 5 6, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 5, Kamran Ghaedi 7 5,(2019)
Cell and Bioscience


Assessment of Sperm PAWP Expression in Infertile Men

Somayeh Tanhaei 1, Solmaz Abdali-Mashhadi 1, Marziyeh Tavalaee 1, Soudabeh Javadian-Elyaderani 1, Kamran Ghaedi 2, Seyed Morteza Seifati 3, Mohammad H Nasr-Esfahani 1,(#VALUE!)
Urology Journal


Upregulation of miR-200a and miR-204 in MPP + -treated differentiated PC12 cells as a model of Parkinson's disease

Maryam Talepoor Ardakani 1, Mahsa Rostamian Delavar 1 2, Masoud Baghi 1 2, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 2, Abbas Kiani-Esfahani 2, Kamran Ghaedi 1 2,(2019)
Molecular Genetics & Genomic Medicine


Drug Resistance Biomarkers and Their Clinical Applications in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia

Narges Aberuyi 1, Soheila Rahgozar 1, Elaheh Sadat Ghodousi 1, Kamran Ghaedi 1,(2019)
Frontiers in Oncology


Potential Biomarker and Therapeutic LncRNAs in Multiple Sclerosis Through Targeting Memory B Cells

Elahe Ghoveud 1, Shohreh Teimuri 2 3, Jafar Vatandoost 4, Aref Hosseini 5 6, Kamran Ghaedi 7 8, Masood Etemadifar 9, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 10, Timothy L Megraw 11,(2019)
NEUROMOLECULAR MEDICINE


LncRNAs associated with multiple sclerosis expressed in the Th1 cell lineage

Aref Hosseini 1, Shohreh Teimuri 2, Marzieh Ehsani 1, Seyed Mohammad Mahdi Rasa 1, Masoud Etemadifar 3, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 2, Timothy L Megraw 4, Kamran Ghaedi 1 2,(2019)
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY


Effect of aerobic exercise, low‐fat and high‐fat diet on the testis tissue and sperm parameters in obese and nonobese mice model

Arezou Nematollahi 1 2, Fatemeh Kazeminasab 3, Marziyeh Tavalaee 2, Sayed M Marandi 3, Kamran Ghaedi 4 5, Mohammad N Nazem 6, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 2,(2019)
ANDROLOGIA


Embryos derived from couples with consanguineous marriages with globozoospermia should be screened for gender or DPY19L2 deletion

Fakhereh Ghazavi 1, Maryam Peymani 1, Motahare-Sadat Hashemi 2, Kamran Ghaedi 2 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 2 ,(2018)
ANDROLOGIA


Ameliorating Effect of Osteopontin on H 2 O 2-Induced Apoptosis of Human Oligodendrocyte Progenitor Cells

Neda Mazaheri 1, Maryam Peymani 2 3, Hamid Galehdari 1, Kamran Ghaedi 4 5, Ali Ghoochani 3, Abbas Kiani-Esfahani 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 6 7,(2018)
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY


Multi-effects of Resveratrol on stem cell characteristics: Effective dose, time, cell culture conditions and cell type-specific responses of stem cells to Resveratrol

Zahra Safaeinejad 1, Fatemeh Kazeminasab 2, Abbas Kiani-Esfahani 1, Kamran Ghaedi 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4,(2018)
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY


An efficient method for bacterial production and activity assessment of recombinant human insulin like growth factor 1

Fatemeh Aboutalebi 1, Liana Lachinani 1, Yahya Khazaei 1, Mahboobeh Forouzanfar 1, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 1, Kamran Ghaedi 2 3, Kianoush Dormiani 4,(2018)
MOL BIOL REP


Effects of branched-chain amino acid supplementation and/or aerobic exercise on mouse sperm quality and testosterone production

Mehrnoosh Bahadorani 1, Marziyeh Tavalaee 2, Navid Abedpoor 3, Kamran Ghaedi 3 4, Mohammad N Nazem 5, Mohammad H Nasr-Esfahani 2 6,(2018)
ANDROLOGIA


PPARγ/Pgc-1α-Fndc5 pathway up-regulation in gastrocnemius and heart muscle of exercised, branched chain amino acid diet fed mice

Navid Abedpoor 1, Farzaneh Taghian 1, Kamran Ghaedi 2 3, Iman Niktab 3, Zahra Safaeinejad 3, Farzaneh Rabiee 3, Sommayeh Tanhaei 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3,(2018)
Nutrition and Metabolism


Comparison of two different media for maturation rate of neural progenitor cells to neuronal and glial cells emphasizing on expression of neurotrophins and their respective receptors

Reihane Ebadi 1, Dor Mohammad Kordi-Tamandani 2, Kamran Ghaedi 3 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2018)
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS


A comparative study on the effects of acute and chronic downhill running vs uphill running exercise on the RNA levels of the skeletal muscles PGC1-α, FNDC5 and the adipose UCP1 in BALB/c mice

Mehdi Dehghani 1, Mehdi Kargarfard 2, Farzaneh Rabiee 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4, Kamran Ghaedi 5,(2018)
GENE


miR‐34a/BCL‐2 signaling axis contributes to apoptosis in MPP+‐ induced SH‐SY5Y cells

Zahra Shanesazzade 1, Maryam Peymani 1, Kamran Ghaedi 2 3, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 3,(2018)
Molecular Genetics & Genomic Medicine


PhiC31-based Site-Specific Transgenesis System for Production of Transgenic Bovine Embryos by Somatic Cell Nuclear Transfer and Intracytoplasmic Sperm Injection

Mohammad Hadi Sekhavati 1, Sayed Morteza Hosseini 2, Mojtaba Tahmoorespur 1, Kamran Ghaedi 3 4, Farnoosh Jafarpour 2, Mehdi Hajian 2, Kyanoosh Dormiani 4, Mohammad Hossain Nasr-Esfahani ,(2018)
Cell Journal (Yakhteh)


An Overview of The Globozoospermia as A Multigenic Identified Syndrome

Parastoo Modarres 1 2, Marziyeh Tavalaee 1, Kamran Ghaedi 2 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2018)
International Journal of Fertility and Sterility


Among seven testis-specific molecular markers, SPEM1 appears to have a significant clinical value for prediction of sperm retrieval in azoospermic men

M-S Hashemi 1, H Mozdarani 1, K Ghaedi 2 3, M H Nasr-Esfahani 4 5,(2018)
Andrology


Expression of ZMYND15 in Testes of Azoospermic Men and Association With Sperm Retrieval

Motahare-Sadat Hashemi 1, Hossein Mozdarani 2, Kamran Ghaedi 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2018)
UROLOGY


A comparative study on the effects of high-fat diet and endurance training on the PGC-1a-FNDC5/irisin pathway in obese and nonobese male C57BL/6 mice

Fatemeh Kazeminasab 1, Sayed Mohammad Marandi 1, Kamran Ghaedi 2 3, Zahra Safaeinejad 3, Fahimeh Esfarjani 1, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3,(2018)
Applied Physiology Nutrition and Metabolism


Diverse roles of fatty acid binding proteins (FABPs) in development and pathogenesis of cancers

Mina Amiri 1, Saghar Yousefnia 2, Farzad Seyed Forootan 3, Maryam Peymani 4, Kamran Ghaedi 5, Mohammad Hossein Nasr Esfahani,(2018)
GENE


Integrative Analysis of lncRNAs in Th17 Cell Lineage to Discover New Potential Biomarkers and Therapeutic Targets in Autoimmune Diseases

Shohreh Teimuri 1, Aref Hosseini 2, Ahmad Rezaenasab 1, Kamran Ghaedi 3, Elahe Ghoveud 2, Masoud Etemadifar 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5, Timothy L Megraw,(2018)
Molecular Therapy Nucleic Acids


Comparative studies on the effects of high-fat diet, endurance training and obesity on Ucp1 expression in male C57BL/6 mice

Samaneh Shirkhani 1, Sayed Mohammad Marandi 2, Fatemeh Kazeminasab 1, Maryam Esmaeili 3, Kamran Ghaedi 4, Fahimeh Esfarjani 1, Hanieh Shiralian-Esfahani 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5,(2018)
GENE


Downregulation of miR-130a, antagonized doxorubicin-induced cardiotoxicity via increasing the PPARγ

Golnaz Pakravan 1, Ali Mohammad Foroughmand 2, Maryam Peymani 3 4, Kamran Ghaedi 5 6, Motahare-Sadat Hashemi 4, Mohammadreza Hajjari 1, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 7,(2018)
CELL DEATH DIS


Modulation in miR-200a/SIRT1axis is associated with apoptosis in MPP+- induced SH-SY5Y cells

Niloufar Salimian 1, Maryam Peymani 2, Kamran Ghaedi 3, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 4,(2018)
GENE


Assessment of PGC1α-FNDC5 Axis in Granulosa Cells of PCOS Mouse Model

Shabnam Bakhshalizadeh 1, Farzaneh Rabiee 2, Reza Shirazi 3 4, Kamran Ghaedi 2 5, Fardin Amidi 6, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 2,(2018)
J Reprod Infertil


RNA/Protein Discordant Expression of Fndc5 in Central Nervous System Is Likely to Be Mediated Through microRNAs

Somayeh Tanhaei 1, Parvaneh Nikpour 1 2, Kamran Ghaedi 3 4, Farzaneh Rabiee 4, Farshad Homayouni Moghadam 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4,(2018)
DNA CELL BIOL


Differential expression of miR-34a, miR-141, and miR-9 in MPP+-treated differentiated PC12 cells as a model of Parkinson's disease

Mahsa Rostamian Delavar 1, Masoud Baghi 1, Zahra Safaeinejad 2, Abbas Kiani-Esfahani 2, Kamran Ghaedi 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4,(2018)
GENE


Fndc5 knockdown induced suppression of mitochondrial integrity and significantly decreased cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells

Shima Nazem 1, Farzaneh Rabiee 2, Kamran Ghaedi 3, Sadegh Babashah 1, Majid Sadeghizadeh 1, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2018)
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY


Analysis of the expression of mir-34a, mir-199a, mir-30c and mir-19a in peripheral blood CD4+T lymphocytes of relapsing-remitting multiple sclerosis patients

Nooshin Ghadiri 1, Negaralsadat Emamnia 2, Mazdak Ganjalikhani-Hakemi 3, Kamran Ghaedi 4, Masoud Etemadifar 5, Mansoor Salehi 6, Hedayatollah Shirzad 7, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 8,(2018)
GENE


Effects of Silver Nanoparticle on the Developing Liver of Rat Pups after Maternal Exposure

Mahnoosh Fatemi 1, Jamal Moshtaghian 2, Kamran Ghaedi 2 3, Narges Jafari Dinani 4, Gholamali Naderi 5,(2017)
Iranian Journal of Pharmaceutical Research


Purinergic Receptor Expression and Potential Association with Human Embryonic Stem Cell-Derived Oligodendrocyte Progenitor Cell Development

Shirin Kashfi 1 2, Maryam Peymani 2, Kamran Ghaedi 2 3, Hossein Baharvand 1 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5, Mohammad Javan 2 6,(2017)
Cell Journal (Yakhteh)


Ameliorating the Effect of Pioglitazone on LPS-Induced Inflammation of Human Oligodendrocyte Progenitor Cells

Maryam Peymani 1 2, Kamran Ghaedi 3 4, Motahare-Sadat Hashemi 2, Ali Ghoochani 2, Abbas Kiani-Esfahani 2, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5, Hossein Baharvand 6,(2017)
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY


MiR-9-5p and miR-106a-5p dysregulated in CD4+ T-cells of multiple sclerosis patients and targeted essential factors of T helper17/regulatory T-cells differentiation

Maryam Majd 1, Aref Hosseini 2 3, Kamran Ghaedi 2 3, Abbas Kiani-Esfahani 3, Somayeh Tanhaei 3, Hanieh Shiralian-Esfahani 3, Seyed Yahya Rahnamaee 4, Seyed Javad Mowla 1, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3,(2017)
Iranian Journal of Basic Medical Sciences


A ground state of PPARg activity and expression is required for appropriate neural differentiation of hESCs

Marjan Taheri 1, Ahmad Salamian 2, Kamran Ghaedi 3, Maryam Peymani 2, Tayebeh Izadi 2, Alireza Shoaraye Nejati 2, Atefeh Atefi 2, Marzieh Nematollahi 2, Fatemeh Ahmadi Ghahrizjani 2, Maryam Esmaeili 2, Abbas Kiani Esfahani 2, Shiva Irani 1, Hossein Baharvand 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5,(2636)
PHARMACOLOGY


The association between rs1972820 and the risk of breast cancer in Isfahan population

Narges Zabihi 1, Samira Sadeghi 2, Hossein Tabatabaeian 2, Kamran Ghaedi 3, Mansoureh Azadeh 4, Mohammad Fazilati 1,(2016)
Journal of Cancer Research and Therapeutics


Upregulation of miR-222 in both Helicobacter pylori-infected and noninfected gastric cancer patients

Mina Noormohammad 1, Samira Sadeghi, Hossein Tabatabaeian, Kamran Ghaedi, Ardeshir Talebi, Mansoureh Azadeh, Mehri Khatami, Mohammad Mehdi Heidari,(2016)
JOURNAL OF GENETICS


Can Resistance Exercise Alter Irisin Levels and Expression Profiles of FNDC5 and UCP1 in Rats

Jalil Reisi 1, Kamran Ghaedi 2, Hamid Rajabi 3, Sayyed Mohammad Marandi 1,(2016)
Asian J Sports Med


Status of sperm-born oocyte activating factors (PAWP, PLCζ) and sperm chromatin in uncapacitated, capacitated and acrosome-reacted conditions

Marziyeh Tavalaee 1, Kazem Parivar 1, Abdol-Hossein Shahverdi 2, Kamran Ghaedi 3 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5 6,(2016)
Human Fertility


Rational Development of A Polycistronic Plasmid with A CpG-Free Bacterial Backbone as A Potential Tool for Direct Reprogramming

Kianoush Dormiani 1, Hamid Mir Mohammad Sadeghi 2, Hojjat Sadeghi-Aliabadi 2, Mahboobeh Forouzanfar 3, Hossein Baharvand 4, Kamran Ghaedi 5, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3,(2016)
Cell Journal (Yakhteh)


A 1 Adenosine Receptor Activation Modulates Central Nervous System Development and Repair

Shirin Kashfi 1 2, Kamran Ghaedi 1 3, Hossein Baharvand 2 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5, Mohammad Javan 6 7,(2016)
MOL NEUROBIOL


Overexpression of Annexin A1 Suppresses Pro-Inflammatory Factors in PC12 Cells Induced by 1-Methyl-4-Phenylpyridinium

Abbas Kiani-Esfahani 1, Sedigheh Kazemi Sheykhshabani 2, Maryam Peymani 3, Motahare-Sadat Hashemi 1, Kamran Ghaedi 4, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 1,(2016)
Cell Journal (Yakhteh)


Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ Activity is Required for Appropriate Cardiomyocyte Differentiation

Maryam Peymani 1, Kamran Ghaedi 2, Shiva Irani 1, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3,(2016)
Cell Journal (Yakhteh)


ESR1 single nucleotide polymorphism rs1062577 (c.*3804T N A) alters the susceptibility of breast cancer risk in Iranian population

Zahra Dehghan 1, Samira Sadeghi 2, Hossein Tabatabaeian 2, Kamran Ghaedi 3, Mansoureh Azadeh 4, Mohammad Fazilati 1, Fatemeh Bagheri 5,(2016)
GENE


Does any drug to treat cancer target mTOR and iron hemostasis in neurodegenerative disorders?

Mohammad Jodeiri Farshbaf 1, Kamran Ghaedi 2 3,(2016)
BIOMETALS


Nurr1 and PPARc protect PC12 cells against MPP+ toxicity: involvement of selective genes, anti-inflammatory, ROS generation, and antimitochondrial impairment

Mohammad Jodeiri Farshbaf 1 2, Mahboobeh Forouzanfar 3 4, Kamran Ghaedi 5 6, Abbas Kiani-Esfahani 3, Maryam Peymani 3, Alireza Shoaraye Nejati 3, Tayebeh Izadi 3, Khadijeh Karbalaie 3, Maryam Noorbakhshnia 1, Soheila Rahgozar 1, Hossein Baharvand 7 8, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 9,(2016)
MOL CELL BIOCHEM


rs11895168 C allele and the increased risk of breast cancer in Isfahan population

Zohreh Salimi 1, Samira Sadeghi 2, Hossein Tabatabaeian 2, Kamran Ghaedi 3, Mohammad Fazilati 1,(2016)
BREAST


Assessment of DPY19L2 Deletion in Familial and Non-Familial Individuals with Globozoospermia and DPY19L2 Genotyping by Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction

Parastoo Modarres 1, Somayeh Tanhaei 1, Marziyeh Tavalaee 2, Kamran Ghaedi 3, Mohammad Reza Deemeh 2, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4,(2016)
International Journal of Fertility and Sterility


Upregulation of CD4+ T-Cell Derived miR-223 in The Relapsing Phase of Multiple Sclerosis Patients

Aref Hosseini 1, Kamran Ghaedi 2, Somayeh Tanhaei 3, Mazdak Ganjalikhani-Hakemi 4, Shohreh Teimuri 1, Masoud Etemadifar 5, Mohammad Hossein Nasr Esfahani ,(2015)
Cell Journal (Yakhteh)


Expression ratio of histone demethylase KDM3A to protamine-1 mRNA is predictive of successful testicular sperm extraction in men with obstructive and nonobstructive azoospermia

S M Javadirad 1, Z Hojati 1, K Ghaedi 1 2, M H Nasr-Esfahani 2 3,(2015)
International Journal of Andrology


Diagnosis of genetic defects through parallel assessment of PLCζ and CAPZA3 in infertile men with history of failed oocyte activation

Soudabeh Javadian-Elyaderani 1, Kamran Ghaedi 2, Marziyeh Tavalaee 3, Farzaneh Rabiee 4, Mohammad Reza Deemeh 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 5,(2015)
IJBMS


Does PGC1a/FNDC5/BDNF Elicit the Beneficial Effects of Exercise on Neurodegenerative Disorders?

Mohammad Jodeiri Farshbaf 1 2 3, Kamran Ghaedi 4 5, Timothy L Megraw 6, Jennifer Curtiss 3, Mahsa Shirani Faradonbeh 2, Pooneh Vaziri 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 7,(2015)
NEUROMOL MED


Pioglitazone significantly prevented decreased rate of neural differentiation of mouse embryonic stem cells which was reduced by Pex11β knock-down

M Esmaeili 1, K Ghaedi 2, A Shoaraye Nejati 1, M Nematollahi 1, H Shiralyian 1, M H Nasr-Esfahani 3,(2015)
NEUROSCIENCE


ERK1/2 is a key regulator of Fndc5 and PGC1α expression during neural differentiation of mESCs

S S Hosseini Farahabadi 1, K Ghaedi 2, F Ghazvini Zadegan 3, K Karbalaie 3, F Rabiee 3, M Nematollahi 3, H Baharvand 4, M-H Nasr-Esfahani 5,(2015)
NEUROSCIENCE


Long-term and efficient expression of human β-globin gene in a hematopoietic cell line using a new site-specific integrating non-viral system

K Dormiani 1, H Mir Mohammad Sadeghi 1, H Sadeghi-Aliabadi 1, K Ghaedi 2, M Forouzanfar 3, H Baharvand 4, M H Nasr-Esfahani 3,(2015)
GENE THERAPY


Cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells is influenced by a PPAR γ/PGC-1α-FNDC5 pathway during the stage of cardiac precursor cell formation

Faezeh Ghazvini Zadegan 1, Kamran Ghaedi 2, Seyed Mehdi Kalantar 3, Maryam Peymani 4, Motahare-Sadat Hashemi 4, Hossein Baharvand 5, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 6,(2015)
EUR J CELL BIOL


The Synergistic Enhancement of Cloning Efficiency in Individualized Human Pluripotent Stem Cells by Peroxisome Proliferative-activated Receptor-γ (PPARγ) Activation and Rho-associated Kinase (ROCK) Inhibition

Nasim-Sadat Kajabadi 1, Ali Ghoochani 2, Maryam Peymani 2, Kamran Ghaedi 3, Abbas Kiani-Esfahani 2, Motahareh-Sadat Hashemi 2, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4, Hossein Baharvand 5,(2015)
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY


Zinc finger protein 521 overexpression increased transcript levels of Fndc5 in mouse embryonic stem cells

Motahere-Sadat Hashemi 1, Abbas Kiani Esfahani, Maryam Peymani, Alireza Shoaraye Nejati, Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2015)
J BIOSCIENCES


miR-27a and miR-214 exert opposite regulatory roles in Th17 differentiation via mediating different signaling pathways in peripheral blood CD4+ T lymphocytes of patients with relapsing–remitting multiple sclerosis

Maryam Ahmadian-Elmi 1 2, Ali Bidmeshki Pour 3, Reza Naghavian 2 4, Kamran Ghaedi 5 6, Somayeh Tanhaei 2, Tayebeh Izadi 2, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 7,(2015)
IMMUNOGENETICS


PPARc ameliorated LPS induced inflammation of HEK cell line expressing both human Toll-like receptor 4 (TLR4) and MD2

Reyhaneh Darehgazani 1 2, Maryam Peymani 2 3, Motahare-Sadat Hashemi 2, Mir Davood Omrani 4, Abolfazl Movafagh 1, Kamran Ghaedi 5 6, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 7,(2015)
CYTOTECHNOLOGY


miR-141 and miR-200a, Revelation of New Possible Players in Modulation of Th17/Treg Differentiation and Pathogenesis of Multiple Sclerosis

Reza Naghavian 1, Kamran Ghaedi 2, Abbas Kiani-Esfahani 3, Mazdak Ganjalikhani-Hakemi 4, Masoud Etemadifar 5, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3,(2015)
PLoS One


Acute course of deferoxamine promoted neuronal differentiation of neural progenitor cells through suppression of Wnt/[1]-catenin pathway: A novel efficient protocol for neuronal differentiation

Amin Ziaei 1, Mohammad Reza Piri Ardakani 1, Motahare-Sadat Hashemi 1, Maryam Peymani 1, Kamran Ghaedi 2, Hossein Baharvand 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4,(2014)
NEUROSCI LETT


Enhanced expression of FNDC5 in human embryonic stem cell-derived neural cells along with relevant 3 embryonic neural tissues

Fatemeh Ahmadi Ghahrizjani 1, Kamran Ghaedi 2, Ahmad Salamian 3, Somayeh Tanhaei 3, Alireza Shoaraye Nejati 3, Hossein Salehi 4, Mohammad Nabiuni 5, Hossein Baharvand 6, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 7,(2014)
GENE


Mild reduction of plasmalogens causes rhizomelic chondrodysplasia punctata: functional characterization of a novel mutation

Masafumi Noguchi 1, Masanori Honsho 2, Yuichi Abe 2, Ryusuke Toyama 2, Hajime Niwa 2, Yoshiteru Sato 2, Kamran Ghaedi 3, Ali Rahmanifar 4, Yousef Shafeghati 5, Yukio Fujiki 2,(2014)
VACUUM


miR-326 and miR-26a, two potential markers for diagnosis of relapse and remission phases in patient with relapsing–remitting multiple sclerosis

Mohammad Amin Honardoost 1, Abbas Kiani-Esfahani 2, Kamran Ghaedi 3, Masoud Etemadifar 4, Mansoor Salehi 5,(2014)
GENE


Induced expression of Fndc5 significantly increased cardiomyocyte differentiation rate of mouse embryonic stem cells

Farzaneh Rabiee 1, Mahboobeh Forouzanfar 2, Faezeh Ghazvini Zadegan 2, Somayeh Tanhaei 2, Kamran Ghaedi 3, Majid Motovali Bashi 4, Hossein Baharvand 5, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2014)
GENE


Fndc5 overexpression facilitated neural differentiation of mouse embryonic stem cells

Mahboobeh Forouzanfar 1, Farzaneh Rabiee, Kamran Ghaedi, Siamak Beheshti, Somayeh Tanhaei, Alireza Shoaraye Nejati, Mohammad Jodeiri Farshbaf, Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2014)
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL


Identification of pseudo attP sites for phage phiC31 integrase in bovine genome

Mohammad Hadi Sekhavati 1, Mojtaba Tahmoorespur 1, Farnoosh Jafarpour 3, Kianoush Dormiani 2, Yahya Khazaie 2, Kamran Ghaedi 2,4,*, Sayyed Morteza Hosseini 3, Mahboobeh Forouzanfar 2, Mohammad Hossein Nasr Esfahani 2,(2014)
Iranian Journal of Biotechnology


Construction of a new minicircle DNA carrying an enhanced green florescent protein reporter gene for efficient expression into mammalian cell lines

Nafiseh Sanei Ata-Abadi 1, Kianoush Dormiani, Yahya Khazaie, Kamran Ghaedi, Mahboobeh Forouzanfar, Liana Lachinani, Naeimeh Rezaei, Abbas Kiani-Esfahani, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2014)
MOL BIOL REP


Identification, Cloning, and Functional Analysis of the TATA-Less Mouse FNDC5 Promoter During Neural Differentiation

Tahere Seifi 1, Kamran Ghaedi, Sommayeh Tanhaei, Fereshteh Karamali, Abbas Kiani-Esfahani, Maryam Peymani, Hossein Baharvand, Mohammad-Hossein Nasr-Esfahani,(2014)
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY


Endurance training enhances LXRa gene expression in Wistar male rats

Fatemeh Kazeminasab 1, Mohammad Marandi, Kamran Ghaedi, Fahimeh Esfarjani, Jamal Moshtaghian,(2013)
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY


Identification of a novel missense mutation of PEX7 gene in an Iranian patient with rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1

Parisa Mohamadynejad 1, Kamran Ghaedi, Yousef Shafeghati, Ahmad Salamian, Somayeh Tanhaie, Fereshteh Karamali, Farzaneh Rabiee, Kazem Parivar, Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2013)
GENE


Peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARγ) as a therapeutic target for improvement of cognitive performance in Fragile-X

Mohammad Jodeiri Farshbaf 1, Kamran Ghaedi 2, Mahsa Shirani 3, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4,(2013)
Journal of Medical Hypotheses and Ideas


BIOLOGICAL AND ANTICANCER EFFECTS OF CURCUMIN

KAMALI ELAHE, GHAEDI KAMRAN*, KARIMI PADIDEH, KHERADMAND PARISA, TAVASSOLI MANOOCHEHR,(2013)
 JOURNAL OF ISFAHAN MEDICAL SCHOOL


Dual effects of peroxisome proliferator-activated receptor on embryonic stem cell self-renewal in presence and absence of leukemia inhibitory factor

Maryam Peymani 1, Ali Ghoochani, Kamran Ghaedi, Fereshteh Karamali, Khadijeh Karbalaie, Abbas Kiani-Esfahani, Farzaneh Rabiee, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2013)
CELL BIOL INT


IL-23 and IL-27 Levels in Macrophages Collected from Peripheral Blood of Patients with Healing Vs Non-Healing Form of Cutaneous Leishmaniasis

S Tolouei 1, K Ghaedi, A Khamesipour, M Akbari, M Baghaei, Sj Hasheminia, M Narimani, Sh Hejazi,(2012)
IRAN J PARASITOL


The influence of peroxisome proliferator activated receptor gamma1 during dufferentiation of mouse embryonic stem cells to neural cells

Ali Ghoochani 1, Khadijeh Shabani, Maryam Peymani, Kamran Ghaedi, Fereshteh Karamali, Khadijeh Karbalaei, Somayeh Tanhaie, Ahmad Salamian, Abolghasem Esmaeili, Sadegh Valian-Borujeni, Mehrdad Hashemi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2012)
DIFFERENTIATION


Peroxisomal Protein Knockdown Significantly Decreased Neural Differentiation Rate of Mouse Embryonic Stem Cells

M-S Hashemi 1, K Ghaedi, A Salamian, K Karbalaie, M Emadi-Baygi, S Tanhaei, M H Nasr-Esfahani, H Baharvand,(2012)
Neurosciences


Exposure to DNA is insufficient for in vitro transgenesis of live bovine sperm and embryos

Shahin Eghbalsaied 1, Kamran Ghaedi, Götz Laible, Sayed Morteza Hosseini, Mohsen Forouzanfar, Mehdi Hajian, Fleur Oback, Mohammad H Nasr-Esfahani, Björn Oback,(2012)
REPRODUCTION


Constructing a Mouse Oct4 Promoter/EGFP Vector, as a Whole-cell Reporter to Monitor the Pluripotent State of Cells

Reza Ghorbani 1, Abdolrahman Emamzadeh, Yahya Khazaie, Kianoush Dormiani, Kamran Ghaedi, Mohammad Rabbani, Mahboubeh Foruzanfar, Khadijeh Karbalaie, Fereshteh Karamali, Liana Lachinani, Abbas Kiani-Esfahani, Marzieh Nematollahi, Mohammad Hossein Nasr Esfahani,(2012)
Avicenna journal of medical biotechnology


Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli

Mohammad Hadi Sekhavati 1, Mojtaba Tahmoorespur, Kamran Ghaedi, Kianoush Dormiani, Mohammad Reza Nassiri, Yahya Khazaie, Mahboubeh Foruzanfar, Morteza Hosseini, Mohammad Hossein Nasr Esfahani,(2012)
Cell Journal (Yakhteh)


C86Y: as a Destructive Homozygous Mutation Deteriorating Pex7p Function Causing Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata Type

Ahmad Salamian 1, Parisa Mohamadynejad, Kamran Ghaedi, Alireza Shoaraye Nejati, Yousef Shafeghati, Mehdi Borhani Ahnak, Marzieh Nematollahi, Khadijeh Karbalaie, Fatemeh Hadipour, Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2012)
ANN CLIN LAB SCI


FNDC5 KNOCKDOWN SIGNIFICANTLY DECREASED NEURAL DIFFERENTIATION RATE OF MOUSE EMBRYONIC STEM CELLS

Mahboobeh Forouzanfar 1, Farzaneh Rabiee, Kamran Ghaedi, Siamak Beheshti, Somayeh Tanhaei, Alireza Shoaraye Nejati, Mohammad Jodeiri Farshbaf, Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2012)
NEUROSCIENCE


Characterization and Functional Assessment of Mouse PPARγ1 Promoter

Liana Lachinani 1, Kamran Ghaedi, Somayeh Tanhaei, Ahmad Salamian, Fereshteh Karamali, Abbas Kiani-Esfahani, Farzaneh Rabiee, Parichehreh Yaghmaei, Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2012)
J Reprod Infertil


Amplification of GC-rich Putative Mouse PeP Promoter using Betaine and DMSO in Ammonium Sulfate Polymerase Chain Reaction Buffer

Tahere Seifi 1, Kamran Ghaedi, Ahmad Salamian, Sommayeh Tanhaei, Forouzan Safari, Zohreh Hojati, Manuchehr Tavassoli, Hossein Baharvand, Mohammad-Hossein Nasr Esfahani,(2012)
J Reprod Infertil


Amplification of GC-rich Putative Mouse PeP Promoter using Betaine and DMSO in Ammonium Sulfate Polymerase Chain Reaction Buffer

Tahere Seifi 1, Kamran Ghaedi, Ahmad Salamian, Sommayeh Tanhaei, Forouzan Safari, Zohreh Hojati, Manuchehr Tavassoli, Hossein Baharvand, Mohammad-Hossein Nasr Esfahani,(2012)
Avicenna journal of medical biotechnology


CREATION OF A STABLE P19 CELL LINE PRODUCING PTS2-EGFP

MOUJ BAFAN M., GHAEDI K.*, RAZAVI SHAHNAZ, KARAMALI F., KARBALAEI KH., TANHAEI S., RABIEI FARZANEH, NASRESFAHANI MOHAMMAD HOSSEIN, BAHARVAND HOSSEIN,(2011)
 JOURNAL OF ISFAHAN MEDICAL SCHOOL (I.U.M.S)


Development of an optimized zona-free method of somatic cell nuclear transfer in the goat

M H Nasr-Esfahani 1, S M Hosseini, M Hajian, M Forouzanfar, S Ostadhosseini, P Abedi, Y Khazaie, K Dormiani, K Ghaedi, M Forozanfar, H Gourabi, A H Shahverdi, A D Vosough, H Vojgani,(2011)
Cellular Reprogramming


Quantitative expression of phospholipase C zeta, as an index to assess fertilization potential of a semen sample

S Aghajanpour 1, K Ghaedi, A Salamian, M R Deemeh, M Tavalaee, J Moshtaghian, J Parrington, M H Nasr-Esfahani,(2011)
HUM REPROD


Somatic Cell-Induced Hyperacetylation, But Not Hypomethylation, Positively and Reversibly Affects the Efficiency of In Vitro Cloned Blastocyst Production in Cattle

Somatic Cell-Induced Hyperacetylation, But Not Hypomethylation, Positively and Reversibly Affects the Efficiency of In Vitro Cloned Blastocyst Production in Cattle,(2011)
Cellular reprograming


Interaction defect of the medium isoform of PTS1-receptor Pex5p with PTS2-receptor Pex7p abrogates the PTS2 protein import into peroxisomes in mammals

Masanori Honsho 1, Yasuko Hashiguchi, Kamran Ghaedi, Yukio Fujiki,(2010)
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY


The expression of peroxisomal protein transcripts increased by retinoic acid during neural differentiation

Maryam Ostadsharif 1, Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Marzieh Mojbafan, Somayeh Tanhaie, Khadijeh Karbalaie, Hossein Baharvand,(2010)
DIFFERENTIATION


sorting analysis of mouse peroxisomal protein by in vitro studies

 OSTAD SHARIF M., GHAEDI K.*, NASRESFAHANI MOHAMMAD HOSSEIN*, TANHAEI S., KARBALAEI KH., BAHARVAND HOSSEIN,(2010)
Iranian Journal of Biotechnology


Sperm status and DNA dose play key roles in sperm/ICSI-mediated gene transfer in caprine

Farshad Shadanloo 1, Mohammad Hasan Najafi, Sayed Morteza Hosseini, Mehdi Hajian, Mohsen Forouzanfar, Kamran Ghaedi, Parvaneh Abedi, Somaye Ostadhosseini, Laleh Hosseini, Morad-Pasha Eskandari-Nasab, Mohammad Hossein Nasr Esfahani,(2010)
MOL REPROD DEV


CAN ALTERED EXPRESSION OF HSPA2 IN VARICOCELE PATIENTS LEAD TO ABNORMAL SPERMATOGENESIS?

NASR ESFAHANI M.H.*, ABBASI HOMAYOUN, MIRHOSSEINI ZAHRA, GHASEMI NAZEM, RAZAVI SHAHNAZ, TAVALAEI MARZIEH, TANHAEI S., DEMEH M.R., GHAEDI K., ZAMAN SOLTANI F., RAJAEI FARZAD,(2010)
International Journal of Fertility and Sterility


Isolation and characterization of a new peroxisome deficient CHO mutant cell belonging to complementation group 12

GHAEDI K.*, UEMURA H., FUJIKI Y.,(2009)
Journal of Sciences Islamic Republic of Iran


SELECTION OF THE MOST APPROPRIATE MEDIUM FOR ASSESSING MOTILITY AND DNA UPTAKE OF BOVINE SPERMATOZOA

EGHBAL SAEID SH., GHAEDI K., HOSSEINI SEYED MORTEZA, TANHAEI S., FOROUZANFAR MOHSEN, HAJIAN MAHDI, AMIR MOZAFARI N., NASRESFAHANI MOHAMMAD HOSSEIN*,(2009)
reproductive


Construction of expression vectors carrying mouse peroxisomal protein gene (PeP) with GST and Flag labels

NAZARI JAHANTIGH M.*, GHAEDI K., NASRESFAHANI MOHAMMAD HOSSEIN, TANHAEI S., RABIEI F., KARBALAEI KH., NEMAT ELAHI M., OSTAD SHARIF M., BAHARVAND HOSSEIN, RAZAVI SH.,(2009)
AFR J BIOTECHNOL


Evaluation of the leptin receptor in human spermatozoa

Leila Hatami-Baroogh 1, Shahnaz Razavi, Hamid Zarkesh-Esfahani, Marziyeh Tavalaee, Somayeh Tanhaei, Kamran Ghaedi, Mohamad Reza Deemeh, Farzaneh Rabiee, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2009)
REPROD BIOL ENDOCRIN


Construction of tenecteplase coding sequence by a rapid megaprimer PCR method and its cloning in a mammary gland tissue specific expression vector

DORMIANI K.*, KHAZAEI Y., GHAEDI K., MIRMOHAMMAD SADEGHI H., FOROUZANFAR M., NASR ESFAHANI M.H.*,(2009)
Res Pharm sci


Isolation and Characterization of novel phenotype CHO cell mutants in peroxisome assembly using ICR191 as apotent mutagenic agent

Kamran Ghaedi 1, Yukio Fujiki,(2008)
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION


Intracellular localization of FLAG-peroxisomal protein in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells

NAZARI JAHANTIGH M., GHAEDI K.*, NASRESFAHANI MOHAMMAD HOSSEIN, TANHAEI S., RABIEI F., KARBALAEI KH., OSTAD SHARIF M., NEMAT ELAHI MARZIEH, BAHARVAND HOSSEIN, RAZAVI SHAHNAZ, MIROULIAEI M.,(2008)
Iranian Journal of Biotechnology


Single Nucleotide Polymorphism Analysis of Protamine Genes in Infertile Men

 SALAMIAN A., GHAEDI K., RAZAVI SHAHNAZ, TAVALAEI M., TANHAEI S., SALAHSHOURI I., GOURABI H., NASRESFAHANI MOHAMMAD HOSSEIN*, TAVALAEI MARZIEH,(2008)
International Journal of Fertility and Sterility


Isolation of a Novel Mutant Strain of Saccharmyces cerevisiae by an Ethyl1 Methane Sulfonate – Induced Mutagenesis Approach as a High Producer of Bioethanol

Mohsen Mobini-Dehkordi 1, Iraj Nahvi, Hamid Zarkesh-Esfahani, Kamran Ghaedi, Manoochehr Tavassoli, Rinji Akada,(2008)
J BIOSCI BIOENG


isolation of high ethanol resistant strains of saccharomyces cerevisiae

M. Mobini-Dehkordi, I. Nahvi, K. Ghaedi, M. Tavassoli,(2007)
Res Pharm sci


Optimization of PTS2-EGFP Expression in CHO and Vero Cells

Ghodratnama R *, Karbalaii Kh , Ghaedi K , Baharvand H , Nasr-Esfahani MH * ,,(2007)
Cell Journal (Yakhteh)


Molecular characterization of peroxisome biogenesis disorders with zellweger syndrome spectrum

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PEROXISOME BIOGENESIS DISORDERS WITH ZELLWEGER SYNDROME SPECTRUM,(2007)
IRAN J PEDIATR